Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WL w 2015 roku

Ukazał się pierwszy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2015. Przewiduje on ogłoszenie 15 konkursów na łączną kwotę ok. 800 milionów złotych. Z tego w ramach EFS planowane jest ogłoszenie 8 konkursów na kwotę 235 milionów złotych. Ponadto w pierwszej połowie kwietnia 2015r. mają rozpocząć się konsultacje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WL. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w procesie konsultacji.

harmonogram__lubelskie_2015_rok