KOLEJNY KONKURS W RAMACH POWER!

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach PO WER 2014-2020 – Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Działania w ramach projektów mają być ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat z tzw. grupy NEET czyli niepracujących, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. W ramach planowanych działań można sfinansować m.in. pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże i praktyki uczestników. Wnioski będzie można składać w okresie od 08.06.2015 do 15.06.2015.

Wnioskodawcami mogą być:

 1. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego,
  • instytucje partnerstwa lokalnego.
 1. Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332),
 2. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 3. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 4. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 5. Specjalne ośrodki wychowawcze,
 6. Domy samotnej matki,
 7. Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000 PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektu to 95%.

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://www.power.gov.pl/nabory/13-wsparcie-osob-mlodych-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-131-wsparcie-udzielane-z-europ/