Konkurs dla OPS/MOPR w ramach RPO WL 2014-2020

Ogłoszony został nowy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Możliwy do dofinansowania typ projektów to:

  • kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej.

Grupy docelowe możliwe do objęcia wsparciem stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte
ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.
lubelskiego, w tym w szczególności:
a) osoby pozostające bez zatrudnienia,
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osoby o niskich kwalifikacjach3,
d) osoby z niepełnosprawnościami4 (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym,
f) osoby bezdomne,
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),
Na konkurs zaplanowano alokację w wysokości 50 000 000 PLN. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie OPS-y i MOPR-y z województwa lubelskiego.

Nabór wniosków zaczyna się w dniu 31.03.2016r. a zakończy się 25.05.2016r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się poniżej

Regulamin_konkursu_11.1_RPO_WL_-_OPS_MOPR

Załączniki_do_Regulaminu_11.1_RPO_WL_-_OPS_MOPR