Konkurs na innowacje społeczne!

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Dofinansowanie może być udzielone na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach

 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Konkurs ten ma na celu wybór beneficjentów projektów tzw. „operatorów grantów”. Ich rola nie będzie się ograniczać tylko do przeprowadzenia standardowej procedury udzielania grantów, obejmie także wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych w danym temacie, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie i udzielenie im wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego/technicznego.

Wnioski będzie można składać w okresie od 01.09.2015 do 10.09.2015.

Wnioskodawcami mogą być:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Alokacja na konkurs wynosi 24 000 000,00 PLN (po 6 000 000,00 PLN na każdy z 4 obszarów), maksymalny poziom dofinansowania projektu to 97%.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu

Regulamin_konkursu_4_1_0615

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych/