Konkurs w ramach PO WER- programy mobilności ponadnarodowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach PO WER 2014-2020 – Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Działania w ramach projektów mają być skierowane na aktywizację zawodową osób z grupy tzw. NEET (nie zatrudnionych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu) w wieku 18-35l. W ramach planowanych działań można sfinansować staże i praktyki uczestników za granicą. Jednym z kryteriów dostępu (koniecznych do spełnienia) jest partnerstwo ponadnarodowe z instytucją z jednego z krajów członkowskich UE. Wnioski będzie można składać w okresie od 04.05.2015 do 30.06.2015.

Wnioskodawcami mogą być:

  • instytucje rynku pracy
  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • szkoły i placówki systemu oświaty
  • uczelnie
  • przedsiębiorstwa
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • organizacje pozarządowe
  • podmioty ekonomii społecznej
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Alokacja na konkurs wynosi 77 288 600 PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektu to 97%.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej/