Lubelski SzOOP – początek konsultacji

Od 13 do 27 kwietnia 2015r. można zgłaszać uwagi do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. SzOOP jest dokumentem precyzującym zapisy Programu Operacyjnego i ma duże znaczenie dla procesu wdrażania środków z EFS i EFRR w perspektywie na lata 2014-2020. W dokumencie tym zawarte są m.in. informacje dotyczące planowanego poziomu wkładu własnego wnoszonego przez Beneficjentów w ramach poszczególnych działań RPO WL. Zachęcamy więc Państwa do zgłaszania uwag do projektu SzOOP. Więcej informacji znajduje się na stronie

http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/54/news_id:1469/

A poniżej zamieszczamy projekt SzOOP RPO WL 2014-2020

projekt_szczegolowego_opisu_osi_priorytetowych_rpo_wl_20142020_z_9_kwietnia_2015_roku