Ogłoszono konkurs w ramach RPO WL na szkolenia z ICT i języków obcych.

Został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne zakresie ICT i języków obcych. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W ramach konkursu mogą być dofinansowane dwa typy projektów:

  1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji.
  2. Szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji.

Grupą docelową mogą być osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych z terenu woj. lubelskiego. Minimalna ilość uczestników w projekcie to 100 osób.

Wnioskodawcami mogą być:

a)wszystkie podmioty, które mają możliwość prowadzenia oferty edukacyjnej dla osób
dorosłych, w zakresie ICT bądź języków obcych;
b) podmioty uprawnione do potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych.

Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000,00 PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektu to 90%.

Wnioski będzie można składać w okresie od 30.10.2015 do 30.06.2016. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Instytucja Ogłaszająca konkurs prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły, w ramach kolejnych rund konkursowych. IOK może podjąć decyzję o zawieszeniu konkursu przed 30.06.2016r. w przypadku, gdy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs, przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej

Regulamin_konkursu

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-77-12_3_ksztalcenie_ustawiczne_w_zakresie.html