Ogłoszono nowe konkursy w ramach RPO WL 2014-2020.

Zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

 1. Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa. Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu- WUP Lublin.

W ramach konkursu mogą być dofinansowane programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

 1.  poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 2.  staże i/lub praktyki zawodowe,
 3.  szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych ( w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
 4.  subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia
  z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 5.  wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach  zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.
 6.  wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Grupą docelową mogą być:

1) Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu woj. lubelskiego, należące co najmniej do jednej z następujących grup:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej;
b) kobiety;
c) osoby z niepełnosprawnościami;
d) osoby długotrwale bezrobotne;
e) osoby o niskich kwalifikacjach;

2) rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej;

b) osoby długotrwale bezrobotne;

c) kobiety;

d) osoby z niepełnosprawnościami;

e) osoby o niskich kwalifikacjach;

f)prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy.

Wnioskodawcami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • niepubliczne agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i oświatową na podstawie przepisów odrębnych,
 • pracodawcy.

Alokacja na konkurs wynosi 30 000 000,00 PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektu to 95% (wymagany wkład własny – 5%)

Wnioski będzie można składać w okresie od 30.10.2015 do 30.06.2016. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Instytucja Ogłaszająca konkurs prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły, w ramach kolejnych rund konkursowych. IOK może podjąć decyzję o zawieszeniu konkursu przed 30.06.2016r. w przypadku, gdy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs, przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej

Regulamin_konkursu_9.1_RPO_WL

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-79-9_1_aktywizacja_zawodowa.html

 1. Działanie 11.1 – Aktywne włączenie

W ramach konkursu mogą być dofinansowane:

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:

 • programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • programy wychodzenia z bezdomności,
 • programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek       opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy,
 • programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności.

2) Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności:
a) osoby pozostające bez zatrudnienia,
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy,

c) osoby o niskich kwalifikacjach,

d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym,
f) osoby bezdomne,
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Wnioskodawcami mogą być:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • podmioty reintegracyjne,
 • organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; w tym jednostki pomocy społecznej,
 • PFRON,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • centra aktywności lokalnej,
 • podmioty ekonomii społecznej.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000,00 PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektu to:

– w przypadku OPS/PCPR – 85%

– w przypadku pozostałych podmiotów – 95%

Wnioski będzie można składać w okresie od 30.10.2015 do 30.06.2016. Konkurs ma charakter otwarty.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej

Regulamin_konkursu_11.1_RPO_WL

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-75-11_1_aktywne_wlaczenie.html