Rozpoczęły się konsultacje kryteriów wyboru projektów dla RPO WL 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 rozpoczęła proces konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów dla konkursów zaplanowanych na IV kwartał 2015r. Konsultacje będą prowadzone w dniach 16.09.2015-23.09.2015. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat przedstawionych propozycji kryteriów wyboru projektów, należy pobrać i wypełnić formularz udziału w konsultacjach społecznych. Formularz dostępny jest na stronie

http://rpo.lubelskie.pl/dokument-92-konsultacje_spoleczne_propozycji.html

Poniżej znajdują się propozycje kryteriów wyboru projektów dla działań współfinansowanych z EFS i EFRR.

EFS_Propozycje_kryteriów_wyboru_projektów_w_ramach_RPO_WL_2014-2020_IVkwartał_2015

EFRR_Propozycje_kryteriów_wyboru_projektów_w_ramach_RPO_WL_2014-2020_IV_kwartał_2015

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach ww. kryteriów, ponieważ będą one miały bardzo duży wpływ na późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie.