Ruszają konkursy na edukację w ramach RPO WL 2014-2020

Ogłoszone zostały dwa konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Dotyczą one wsparcia kształcenia w szkołach ogólnych (działanie 12.2) i w szkołach zawodowych (działanie 12.4).

W ramach działania 12.2 możliwe do dofinansowania typy projektów dotyczą:

  • organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
  • podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
  • organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
  • tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT.

W ramach działania 12.4 możliwe do dofinansowania typy projektów to:

  • zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
  • wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Na działanie 12.2 zaplanowano alokację w wysokości 30 000 000 PLN, a na działanie 12.4 – 50 000 000 PLN. W ramach obu konkursów nabór wniosków zaczyna się w dniu 31.03.2016r. i będzie trwał do 4 maja 2016r.

Regulaminy obu konkursów wraz z załącznikami znajdują się poniżej

Regulamin_konkursu_12.2

Załączniki_do_regulaminu_konkursu_12.2

Regulamin_konkursu_12.4

Załączniki_do_regulaminu_konkursu_12.4