Szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”

Zapraszamy Państwa na szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”. Odbędzie się ono w Lublinie w dniu 15.04.2015r. Szkolenie będzie dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych z EFS w obszarze edukacji i skierowane jest m.in. do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, przedszkoli, osób fizycznych prowadzących działalność edukacyjną, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych. Tematyka szkolenia to m.in.

  • Zaakceptowane przez Komisję Europejską Programy Operacyjne: Wiedza Edukacja, Rozwój i Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  • projekty wytycznych/wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące: edukacji, kwalifikowalności wydatków i równości szans.
  • Projekt wniosku o dofinansowanie do programu PO WER i ew. RPO WL
  • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA- funkcjonalności i obsługa
  • Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WL w roku 2015

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w załącznikach poniżej

 

 Informacja o szkoleniu 15.04.2015   Program szkolenia 15.04.2015   Formularz_zgloszeniowy_15.04.2015