Szkolenie z zakresu opracowywania projektów edukacyjnych – działanie 12.2 i 12.4 RPO WL 2014-2020

Zapraszamy na szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach RPO WL – działanie 12.2 i 12.4”. Szkolenie poprowadzi Marcin Giza- Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie w latach 2007-2014, który doradzał w opracowaniu ponad 100 projektów, które otrzymały dofinansowanie z EFS (więcej informacji na temat trenera znajduje się poniżej). Szkolenie odbędzie się w Lublinie w dniu 22.03.2016r. (dokładny adres zostanie podany w terminie późniejszym)

Szkolenie będzie dotyczyło opracowania projektów edukacyjnych w ramach działań 12.2 i 12.4 RPO WL 2014-2020 i skierowane jest m.in. do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, przedszkoli, osób fizycznych prowadzących działalność edukacyjną, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego i SzOOP RPO WL
  • wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące: edukacji, kwalifikowalności wydatków i równości szans.
  • Nowy wzór wniosku o dofinansowanie do programu RPO WL
  • Regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w załącznikach poniżej

Program szkolenia_22.03.2016

Info o szkoleniu 22.03.2016

Formularz_zgloszeniowy_22.03.2016