SzOOP RPO WL 2014-2020 przyjęty!

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz stanowisko IZ do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. SzOOP jest bardzo ważnym dokumentem precyzującym założenia Regionalnego Programu Operacyjnego. Są w nim zawarte informacje m.in. o beneficjentach poszczególnych działań oraz grupach docelowych. Zapisy SZOOP RPO WL 2014-2020 stosowane są od dnia przyjęcia tj. od 9 czerwca br.

Dokument dostępny jest w załączniku poniżej oraz pod linkiem

http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/54/news_id:1486/

SZOOP_RPO_LUB_1434091951741689