Oferujemy kompleksowe opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nasze działania cechuje skuteczność i profesjonalizm.

Zobacz więcej

Oferujemy doradztwo i coaching m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz wdrażania projektów finansowanych z EFS. Jest to wsparcie dostosowane precyzyjnie do potrzeb Klienta. Nasza kadra zrealizowała ponad 3000 godzin doradczych.

Zobacz więcej

Realizujemy szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, metodologii projektu, innowacyjności i równości szans. Zrealizowaliśmy ponad 1000h szkoleniowych.

Zobacz więcej

Ogłoszono nowe konkursy w ramach RPO WL 2014-2020.

Zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa. Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu- WUP Lublin. W ramach konkursu mogą być dofinansowane programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:  poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,  staże i/lub praktyki zawodowe,  szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia,

Zobacz więcej

Ogłoszono konkurs w ramach RPO WL na szkolenia z ICT i języków obcych.

Został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne zakresie ICT i języków obcych. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W ramach konkursu mogą być dofinansowane dwa typy projektów: Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji. Szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji.

Zobacz więcej

Rozpoczęły się testy formularza aplikacyjnego do RPO WL dla części dot. EFRR.

Rozpoczęły się testy formularza aplikacyjnego dla konkursów ogłaszanych w ramach EFRR. Będzie on wykorzystywany do złożenia wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (DW EFRR). Wersja testowa formularza jest dostępna pod adresem test.lsi2014.lubelskie.pl Wniosek testowy dostępny jest w systemie w ramach naboru o numerze RPLU.13.02.00-IZ.01-06-001/15. Uwagi

Zobacz więcej

Rozpoczęły się konsultacje kryteriów wyboru projektów dla RPO WL 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 rozpoczęła proces konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów dla konkursów zaplanowanych na IV kwartał 2015r. Konsultacje będą prowadzone w dniach 16.09.2015-23.09.2015. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie

Zobacz więcej

Rozpoczynamy współpracę z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym S.A.!

Z przyjemnością informujemy, że firma „Generator Innowacji” rozpoczęła współpracę z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym S.A. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, współpraca ta będzie dotyczyć m.in. rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i nowych technologii w regionie lubelskim oraz realizacji wspólnych projektów z ww. obszarów. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny jest wiodącą w województwie lubelskim instytucją zajmującą się m.in.

Zobacz więcej

Rozpoczynamy współpracę z INN POLAND!

Z przyjemnością informujemy, że firma „Generator Innowacji” nawiązała stałą współpracę ekspercką z serwisem INN POLAND – jakościowym, angażującym i innowacyjnym serwisem piszącym o innowacjach i wdrożeniach, który łączy środowiska nauki, biznesu i instytucje publiczne. Efektem współpracy będą cykliczne artykuły dotyczące innowacji i funduszy strukturalnych zamieszczane na autorskim blogu. Pierwszy artykuł dotyczący m.in. programu POWER dostępny

Zobacz więcej

Szkolenie dotyczące konkursu ogłoszonego przez WUP Lublin w ramach POWER!

Zapraszamy na szkolenie „Przygotowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Poddziałanie 1.2.2”. Szkolenie poprowadzi Pan Marcin Giza- Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie w latach 2007-2014, który doradzał w opracowaniu ponad 100 projektów, które otrzymały dofinansowanie z EFS (więcej informacji na temat trenera znajduje się poniżej). Szkolenie odbędzie się w Lublinie

Zobacz więcej

Konkurs na współpracę ponadnarodową w ramach POWER!

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.

Zobacz więcej

Pierwszy konkurs w ramach POWER dla Województwa Lubelskiego!

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Typy projektów jakie mogą być dofinansowane w ramach konkursu to: instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz

Zobacz więcej

Nowy harmonogram konkursów dla RPO WL 2014-2020!

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął nową wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na 2015 rok. W zaktualizowanej wersji nie ma konkursu w ramach Działania 3.2 RPO WL (Instrumenty kapitałowe), pojawił się za to nowy konkurs na wsparcie ekonomii społecznej (Działanie 11.3). Konkurs ten został zaplanowany na IV kwartał 2015r, planowana

Zobacz więcej