Oferujemy kompleksowe opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nasze działania cechuje skuteczność i profesjonalizm.

Zobacz więcej

Oferujemy doradztwo i coaching m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz wdrażania projektów finansowanych z EFS. Jest to wsparcie dostosowane precyzyjnie do potrzeb Klienta. Nasza kadra zrealizowała ponad 3000 godzin doradczych.

Zobacz więcej

Realizujemy szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, metodologii projektu, innowacyjności i równości szans. Zrealizowaliśmy ponad 1000h szkoleniowych.

Zobacz więcej

KOLEJNY KONKURS W RAMACH POWER!

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach PO WER 2014-2020 – Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Działania w ramach projektów mają być ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób

Zobacz więcej

Wytyczne EFS na lata 2014 -2020

Systematycznie powiększa się liczba wytycznych, które po zakończonym procesie konsultacji uzyskują status obowiązujących. Znane są już m.in. wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków, realizacji zasady partnerstwa, trybów wyborów projektów, w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz wytyczne dot. realizacji przedsięwzięć w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian. Wszystkie obowiązujące wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Zobacz więcej

Lubelski SzOOP – początek konsultacji

Od 13 do 27 kwietnia 2015r. można zgłaszać uwagi do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. SzOOP jest dokumentem precyzującym zapisy Programu Operacyjnego i ma duże znaczenie dla procesu wdrażania środków z EFS i EFRR w perspektywie na lata 2014-2020. W dokumencie tym zawarte są m.in. informacje dotyczące planowanego poziomu wkładu własnego

Zobacz więcej

Konkurs w ramach PO WER- programy mobilności ponadnarodowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach PO WER 2014-2020 – Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Działania w ramach projektów mają być skierowane na aktywizację zawodową osób z grupy tzw. NEET (nie zatrudnionych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu) w wieku 18-35l. W ramach planowanych działań można sfinansować staże i praktyki uczestników za granicą.

Zobacz więcej

Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WL w 2015 roku

Ukazał się pierwszy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2015. Przewiduje on ogłoszenie 15 konkursów na łączną kwotę ok. 800 milionów złotych. Z tego w ramach EFS planowane jest ogłoszenie 8 konkursów na kwotę 235 milionów złotych. Ponadto w pierwszej połowie kwietnia 2015r. mają rozpocząć się konsultacje Szczegółowego Opisu

Zobacz więcej

Szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”

Zapraszamy Państwa na szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”. Odbędzie się ono w Lublinie w dniu 15.04.2015r. Szkolenie będzie dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych z EFS w obszarze edukacji i skierowane jest m.in. do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, przedszkoli, osób fizycznych prowadzących działalność edukacyjną, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych. Tematyka

Zobacz więcej

Nowe szkolenie – „EFS w latach 2014-2020”

  Zapraszamy państwa na kolejną edycje szkolenia „Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020”. Odbędzie się ono w Lublinie w dniu 18.03.2015r. Szkolenie jest skierowane zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół, uczelni, NGO, JST jak i instytucji otoczenia biznesu. Tematyka szkolenia to m.in. omówienie Programów Operacyjnych finansowanych z EFS; zweryfikowanie pomysłów na projekty w kontekście możliwych do

Zobacz więcej

Nowe biuro w Centrum Wydarzeń

Od dnia 01.02.2015r. biuro firmy „Generator Innowacji” mieści się w Lubelskim Parku Naukowo- Technologicznym przy ul. Dobrzańskiego 1 w Lublinie. Tym samym przechodzimy na kolejny etap rozwoju, ponieważ nowe miejsce wiąże się z mocniejszym wejściem przedsiębiorstwa w obszary innowacji i nowoczesnych technologii. Oczywiście te kierunki rozwoju będą współgrać z najważniejszym obszarem działalności firmy czyli pozyskiwaniem

Zobacz więcej

Witamy!

Firma „Generator Innowacji” przystąpiła do Wschodniego Klastra Innowacji – instytucji, która skupia podmioty zainteresowane m.in. pozyskiwaniem środków finansowych na projekty innowacyjne dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego a także na innowacyjne projekty inwestycyjne. Klaster zaprasza do współpracy zarówno przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu jak i jednostki samorządu terytorialnego. Zapraszamy na stronę www klastra-  wki.org.pl