Konsultacje kryteriów wyboru projektów dla RPO WL 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła konsultacje społeczne wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL 2014-2020, dla konkursów zaplanowanych na I kwartał 2016r. Konsultacje będą prowadzone od dnia 12 stycznia do 19 stycznia 2016r.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych itp.

Uwagi należy zgłaszać za pomocą kwestionariusza zamieszczonego poniżej, który następnie należy przesłać na adres konsultacje-kryteria-efs-2014-2020@lubelskie.pl 

Więcej informacji znajduje się na stronie http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-171-konsultacje_spoleczne_propozycji.html

Propozycje_kryteriów_wyboru_projektów_EFS_2016